Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.
gobit.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie gobit.pl, prowadzony przez GOBIT Grzegorz Bigos, ul. Bogumińska 20, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 633-160-49-01.

Cześć I Ogólna

    Klienci  mają możliwość korzystania z gobit.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w gobit.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na gobit.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Gobit dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez funkcję usuniecia swojego konta, dostępną po zalogowaniu pod adresem https://gobit.pl/index.php?d=login&ref=konto. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Gobit jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia
    W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w gobit.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko i adresu e-mail. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość umożliwiająca aktywację konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Gobit, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
    W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w gobit.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z gobit.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
    Wszystkie produkty dostępne w gobit.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
    Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich), bądź przez pracownika Gobit. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy pod adresem: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 20. Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający. Zamawiający jest informowany na etapie potwierdzania zamówienia o wielkości kosztu przesyłki.
    Klienci mogą przeglądać gobit.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
    Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Gobit dotycząca zakupu danego produktu w gobit.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w gobit.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba firmy Gobit.
    Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w gobit.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie uzgodnionym na etapie potwierdzania zamówienia.  Możliwe są następujące formy płatności:
        Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Gobit zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
        Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Gobit, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
    Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
    Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
    gobit.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
    Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres gobit@gobit.pl, lub w formie pisemnej na adres Gobit podany w górnej części Regulaminu.
    Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Gobit niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Gobit albo Gobit nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
    Gobit rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Gobit nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym część III niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
    Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w gobit.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres gobit@gobit.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Klient wysyła zużyty sprzęt do siedziby Gobit na swój koszt.
    Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu gobit.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu gobit.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
    Podane przez Klientów dane osobowe Gobit  zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w niniejszym Regulaminie.
    Gobit  może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach gobit.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Gobit, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w gobit.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
    W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
    Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Gobit w ramach gobit.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

Część II Polityka Ochrony Prywatności

    Gobit przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Gobit z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Gobit sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem gobit.pl.
    Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w gobit.pl jest GOBIT Grzegorz Bigos, ul. Bogumińska 20, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 633-160-49-01
    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Gobit w zakresie gobit.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach gobit.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
    Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 2  Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.1.
    Klienci mogą przeglądać gobit.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
    Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w gobit.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Gobit informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
    Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Gobit i za zgodą Klientów.
    W przypadku uzyskania przez Gobit wiadomości o korzystaniu przez Klienta z gobit.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Gobit może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
    Gobit zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Gobit zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Gobit danych osobowych innemu niż Gobit administratorowi danych.
    Gobit zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Gobit zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Gobit mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Gobit lub też gdy Gobit uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w gobit.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
    Gobit  wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.13. Gobit stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z gobit.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z gobit.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Część III Odstąpienie
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji drogą elektroniczną na adres gobit@gobit.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę nadaj na adres:
GOBIT Grzegorz Bigos
ul. Bogumińska 20
44-300 Wodzisław Śląski
UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

    o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
    w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy  dotyczy również urządzeń fiskalnych będących po procesie fiskalizacji, które w wyniku tego procesu w sposób trwały i nieodwracalny są powiązane z podmiotem, który zakupił urządzenie.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

GOBIT Grzegorz Bigos
ul. Bogumińska 20
44-300 Wodzisław Śląski
Tel. 600 003 843
gobit@gobit.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................